Utgivningsdag för nr 1 2021 av Våra Fiskevatten är den 18 februari

I nummer 1 refereras huvuddragen i strandskyddsutredningens nyligen lämnade betänkande vilket innehåller förslag som ger hopp om bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet på landsbygden. Ett större block reportage behandlar vattenkraftens miljöprövning med fokus på hur de förstående samverkansprocesserna ska genomföras. Mieån i sydöstra Sverige är ett av de vattendrag som står först i tur där vi får träffa Miens fiskevårdsområdesförening som redan innan processerna kört igång är indraget i en vattenmålsprocess kring nivåsänkning av sjön Mien. Goda exempel på åtgärdsarbete ges i reportage om Upplandsstiftelsens arbete med att öppna upp Hargsån vid Hargs Bruk och i form av Tekniska Verken i Linköping som nyligen invigt ett omlöp vid Stångåns nedersta kraftverk vid Nykvarn. Ett annat temablock belyser ekosystembaserad fiskförvaltning som är ett nytt begrepp i svensk offentlig fiskförvaltning. Här får vi träffa Allgunnens fvof i östra Småland som sedan decennier tillbaka bedriver en aktiv lokal och förankrad förvaltning som mer än väl svarar upp mot det nya begreppet. Jämförelser görs med kust och skärgård där staten och myndigheterna genom det fria handredskapsfisket har omöjliggjort den lokalt förankrade ekosystembaserade fiskförvaltning som man nu själv vill uppnå. Slutligen får vi också träffa den nyvalde styrelseledamoten Olle Bergfors som vid Österdalsälvens strand reflekterar över de digitala mötesformer som pandemin har tvingat fram och motivet för sitt engagemang i Sveriges Fiskevattenägareförbund.

 

Utgivningsdag för nr 4 2020 av Våra Fiskevatten är den 19 november

I nummer 4 får vi följa med på spöknätsjakt utanför Bråvikens mynning. Vi får även en spännande inblick i strävandena att uppnå självförsörjning på skärgårdshemmanet Kunoön i Luleå skärgård. I Norrbotten görs också ett besök på Guldhaven Pelagiska i Kalix som förutom löjromsproduktion nu även påbörjat förädling av fiskarter som hittills varit dåligt utnyttjade som människoföda, bland annat gotländsk id. Norrlandsblocket innehåller dessutom ett reportage från Girjas sameby som via beslut i Högsta domstolen tillerkänts rätten till jakt och fiske på statens mark. Det kommande arbetet kring vattenkraftens miljöanpassning behandlas bland annat i reportage om det pilotprojekt i Ljungan som ska hitta formerna för de regionala samverkansprocesser som ska föregå miljöprövningarna. I ett reportage från Vättern skildras fisketillsynen i kräftfisketider och i reportage från Vaggerydsortens Fvof utanför Jönköping summeras fiskekortförsäljningen och det ökade trycket på mark och vatten i Coronatider. iFiske bekräftar i en artikel det starkt ökade fiskekortförsäljning i år. Tidningen innehåller även en intervju med ekonomen och historikern Gunnar Wetterberg som engagerats inom ett seminarium om äganderätten och de gröna näringar som arrangerades av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin under hösten. 

 

Utgivningsdag för nr 3 2020 av Våra Fiskevatten är den 13 augusti

Nummer 3 innehåller ett utförligt referat från årets förbundsstämma som med anledning av Coronasituationen hölls digitalt. SLUs provfiskedatabaser presenteras vilka innehåller värdefull information som grund för förvaltningen av enskilda fiskevatten. I ett reportage får vi också följa med på elfiske från båt i Östergötlands skärgård med syfte att följa upp effekten av de fiskefredningsområden som är på gång. I ett annat reportage får vi träffa fastighetschefen på Stora Enso Skog och Mark AB som ger bolagets syn på sitt fiskevatteninnehav och dess förvaltning och utveckling. Numret innehåller även flera reportage från Värmland där vi får bekanta oss med verksamheten i Årjängs och Eda fiskevårdskretsar samt får besöka världens enda fisktrappa för gös vilken finns i Säffle. Den framtida kalkningsverksamheten sätts under lupp i ett reportage och en uppseendeväckande dom i Gävle Tingsrätt vilken ifrågasätter fiskelagens bestämmelser om fiske utan lov behandlas i ett reportage från Långsjön i Hofors fvof.