Fyra organisationer med förankring i landsbygdens näringsliv har gemensamt tillskrivit den nya regeringen om behovet av förändrat strandskydd. Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges jordägareförbund, Sveriges fiskevattenägareförbund och Skogsindustrierna konstaterar att mark och fiskevatten är landsbygdens produktionsmedel och att strandskyddet i Sverige blivit en begränsande faktor för utveckling och företagande på landsbygden. Organisationerna välkomnar beskedet om en utredning och översyn av strandskyddet men konstaterar att flera utredningar och översyner har genomförts under de senaste tio åren men att verkliga förändringar har uteblivit. En reell förändring måste därför ske denna gång.

 

Skrivelsen i sin helhet kan laddas ned här nedan.

Sveriges Fiskevattenägareförbund har producerat en ny vägledningsskrift Aktiv och modern förvaltning i fiskevårdsområdet. Med utgångspunkt i resultaten från den under året genomförda kartläggningen av fiskevårdsområdesföreningar i Jämtland och Östergötland ger skriften generell vägledning samt förmedlar kunskaper och verktyg för ett aktivt och modernt förvaltningsarbete i fiskevårdsområden i hela landet. Fakta och vägledningstexter flätas samman med intervju- och reportagetexter samt med resultaten från kartläggningen. Skriften behandlar bland annat angelägna behov och åtgärder kring uppdatering av fiskerättsförteckningar, sammanslagning av fiskevårdsområden, ekonomisk administration, föryngring av styrelser, fiskevårdsplanering och digital förvaltning. Produktionen har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 – Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Vägledningsskriften kan laddas ned här nedan.

Sveriges Fiskevattenägareförbund vill understödja arbetet med att få till stånd en förbättrad lokal laxförvaltning i västkustens laxåar.

Inom ramen för ett projekt som medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten, via anslaget 1:11 - Åtgärder för havsmiljön, har förbundet tagit fram en konkret arbetsplan för bildande av fiskevårdsområden i laxåar på västkusten som saknar förvaltningsform. Arbetsplanen är ämnad att vara en plattform för att i nästa fas genomföra väl planerade och underbyggda informations- och inspirationsmöten om fiskevårdsområdesbildande i de aktuella laxvattendragen. I förlängningen är sedan förhoppningen att fiskevårdsområdesföreningar bildas i dessa vattendrag och i nästa steg att det kan samordnas en åspecifik förvaltning i respektive laxvattendrag.

Rapporten "Lokal förvaltning i laxåar på västkusten" kan laddas ned här nedan.