Under sommaren har Miljö- och energidepartementet remitterat Naturvårdsverkets underlag med förslag till svenska bestämmelser för invasiva främmande arter.

Sveriges Fiskevattenägareförbund påtalar i sitt yttrande att vi företräder de människor som riskerar att drabbas hårdast av konsekvenserna av den unionsförteckning som godkänts av EU:s medlemsstater, däribland Sverige. Vi betonar därför med skärpa vikten av att myndigheterna och regeringen verkligen lever upp till sina utfästelser om att signalkräftan, trots listningen, får ett fullgott undantag och även fortsättningsvis kommer att kunna nyttjas och utvecklas som den synnerligen betydelsefulla kommersiella och kulturella resurs den är för landsbygden och dess företagare idag. Processen kring undantaget för signalkräfta, inom ramen för förordningens hanteringsåtgärder, måste skötas med omsorg och hög medvetenhet ur många aspekter med hänsyn till resursens stora värde.

Vi anser att kommentarerna i Naturvårdsverkets underlag lämnar en hel del övrigt att önska i detta hänseende. Det nämns inte i klartext att signalkräftan är en självklar art som ska processas inom hanteringsåtgärder. Den konsekvensutredning som presenteras är mycket undermålig och tyder på bristande insikt om signalkräftans stora betydelse för svensk landsbygd och landsbygdsföretagande. Vi är därför föranledda att även i detta remissyttrande beskriva och tydliggöra allvaret i frågan och de stora landsbygdsvärden som står på spel till följd av signalkräftans listning.

 

Hela remissvaret finns här nedan som pdf.

 

Årets riksförbundsstämma hölls den 27 - 28 maj på Ästad Vingård vackert beläget i Åkulla boksskogars sjörika landskap strax utanför Varberg. Ett fyrtiotal ombud, styrelsefunktionärer och övriga gäster från Skåne i söder till Västerbotten i norr deltog på stämman och fick uppleva ett stycke Halland i full vårskrud.

 

Halland är värd för årets riksförbundsstämma som går av stapeln helgen 27 – 28 maj på Ästad Vingård, vackert belägen mitt i Åkulla bokskogars sjörika landskap i Varbergs kommun. Programmet som inramar själva stämmoförhandlingarna kommer att ge stämmodeltagare från Skåne i söder till Västerbotten i norr en bred inblick i Halland som fiskelän där speciellt fokus riktas på landskapsdjuret laxen. Intressanta föreläsningar kommer att kryddas med en professionell guidning utmed Ätran med nedslag både vid Nydala Kvarn i biflödet Högvadsån och vid den riksbekanta återställda Hertingforsen mitt i Falkenberg.