Havs-och vattenmyndigheten har nu remitterat sitt förslag till hanteringsprogram för signalkräfta. Remisstiden pågår till den 13 april.

I förslaget delas landet geografiskt upp i två områden :

1) Ett s.k. hanteringsområde för signalkräftan vilket omfattar hela landet söder om Dalälvens avrinningsområde, exklusive Älvdalens och Malungs kommun samt Öland och Gotland.

2) Området norr om Dalälven där det ska råda förbud mot fiske, transport, försäljning eller överlåtelse av signalkräfta.

Signalkräftan ska alltså enbart få fiskas, transporteras och säljas inom det definierade hanteringsområdet. Inom detta område finns också förbud att hantera signalkräftan inom ett skyddsområde för flodkräfta som bildats av länsstyrelsen eller inom ett område som har förklarats kräftpestsmittat av länsstyrelsen.

Förslaget innehåller även regleringar rörande försäljning av okokta signalkräftor :

Försäljning av okokt signalkräfta, även utbjudande till försäljning eller annan form av överlåtelse av signalkräfta, oavsett om detta sker mot ersättning eller inte, föreslås endast kunna tillåtas inom hanteringsområdet för signalkräfta förutsatt att:

- Signalkräftan är längre än 10 cm mätt från kräftans pannspets till kräftans stjärtspets
- Fisket bedrivs med stöd av personlig fiskelicens
- Fisket bedrivs i näringsverksamhet med stöd av enskild rätt, inklusive arrenden

Fiskerättsägare som säljer fritidsupplevelser berörs inte om deras produkt handlar om försäljning av en besöksupplevelse "kräftfiske". Okokt signalkräfta som tas upp under ett sådant fiske ska dock hanteras utifrån ovan.

Beträffande allmänhetens kräftfiske i Vättern föreslås detta begränsas från fem till två helger.

Sveriges Fiskevattenägareförbund håller på att analysera förslaget i sin helhet och återkommer med fler kommentarer och framöver även en redovisning av vårt remissvar.

Här nedan kan du ladda ned Havs- och vattenmyndighetens förslag till hanteringsprogram för signalkräfta.

I samband med förbundets välbesökta nationella fiskevattenägarekonferens i slutet av november delades utmärkelsen Årets fiskevårdsområdesförening ut för första gången.

Övre Åsundens Fvof i Västra Götlaland delade 2017 års pris med Sommens Fvof i södra Östergötland.

Utmärkelsen Årets Fiskevårdsområdesförening har instiftats av Sveriges Fiskevattenägareförbund. Avsikten är att uppmärksamma våra fiskevårdsområdesföreningars viktiga förvaltningsarbete. Förvaltningsarbetet i Sveriges fiskevårdsområdesföreningar möjliggör upplåtelser av ett välordnat sportfiske till allmänheten och är en nödvändig plattform för hållbar utveckling av fisketurismen och övriga fiskerinäringar på landsbygden.

Kriterier som ligger till grund för priset:

• Föreningen bedriver en modern, aktiv och uthållig förvaltning och fiskevård och har en långsiktig och strukturerad fiskevårdsplan.
• Föreningen erbjuder bra service, gott värdskap och god tillgänglighet för olika kategorier fritidsfiskare.
• Föreningen arbetar konstruktivt för att främja lokalt förankrad fiske- och landsbygdsturism och utvecklingen av övrig uthållig fiskerelaterad näringsverksamhet i och omkring fiskevårdsområdets fiskevatten.
• Föreningen strävar efter en väl fördelad köns- och ålderssammansättning hos styrelseledamöter och föreningsfunktionärer.

Båda pristagarna lever mycket väl upp till huvuddelen av kriterierna. Föreningarna är föredömen för god lokal förvaltning av enskilda fiskevatten och har genom åren förmedlat kunskaper och inspiration till andra fiskevårdsområdesföreningar.

Priset som består av diplom och en penningsumma överlämnades av förbundets hedersordförande Carl G Nilsson till föreningarnas företrädare Enar Hemmings och eric Carpholm. Båda föreningsföreträdarna har dessutom ett långt engagemang i länsförbunden i Södra Älvsborg och Östergötland och är mycket goda ambassadörer för Sveriges Fiskevattenägareförbund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbunds nationella fiskevattenägarekonferens hålls den 22 - 23 november på Arbetets museum i Norrköping. Fiskerättens som utvecklingsbart produktionsmedel är huvudtemat för den första nationella fiskevattenägarekonferensen någonsin. Uppslutningen är mycket god med deltagande fiskevårdsområdesföreningar och fiskerättsägare från stora delar av landet.

På programmet finns över 30 föredrag med några av landets främsta experter på sina respektive områden. Sakkunniga från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet och Havs- och vattenmyndigheten medverkar, liksom framgångsrika entreprenörer, kunniga biologer och jurister. Konferensprogrammet kan laddas ned här nedan.

Fisketurismen är en växande näring. När fisketurismen utvecklas med fiskerätten som grund blir resursutvecklingen uthållig, och näringen bidrar till den lokala landsbygdsutvecklingen.

Fiskevattnen är lantbruksföretagens tredje areella resurs, efter skogen och odlingsmarken. För att få lönsamma företag måste man ta vara på alla möjligheter till intäkter som bidrar till att man kan bo kvar på sin gård. Ett väl skött fiske med uthålliga regler kan kombineras med boende och annan service. Flera gårdsbaserade företag kommer att presentera sina koncept på konferensen. Även gårdsbaserat kräftfiske, eller kräftfiskeupplevelser är en viktig och växande landsbygdsnäring där fiskerätten utgör grund för inkomsterna.

I Sverige finns närmare 300 000 enskilda fiskerättsägare. Förvaltningen samordnas ofta genom fiskevårdsområdesföreningar. Uthållig fiskevård, regler, fisketillsyn och uppföljning av överträdelser är några teman på konferensen.

I samband med konferensen kommer det nyinstiftade priset Årets fiskevårdsområdesförening att delas ut. Sveriges Fiskevattenägareförbund har instiftat priset för att uppmärksamma våra fiskevårdsområdesföreningars viktiga förvaltningsarbete.

Övre Åsundens Fvof i Ulricehamn delar årets pris med Sommens Fvof i södra Östergötland. Mer information om pristagarna kommer inom kort.

Programmet för den Nationella Fiskevattenägarekonferensen kan laddas ned som pdf-fil här nedan.