Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över Havs- och vattenmyndighetens förslag till hanteringsprogram för signalkräfta. Här följer en sammanfattning av vårt remissvar:

Vår utgångspunkt är att hanteringsprogrammet ska leva upp till regeringens och myndigheternas utfästelser om att signalkräftan får ett fullgott undantag från unionslistningen. Det innebär att signalkräftan även fortsättningsvis ska kunna nyttjas och utvecklas som den synnerligen betydelsefulla kommersiella och kulturella resurs den är för landsbygdens enskilda fiskerättsägare och företagare. EU-förordningen får inte bli en förevändning för att försvåra och begränsa fiske och handel med signalkräftor. I grunden tycker vi att nuvarande svenska bestämmelser (hanteringsåtgärder) är fullt tillräckliga. Vi anser att kraftsamlingen för att skydda flodkräftan i huvudsak måste riktas på information och efterlevnad av befintliga regler, samt en översyn och begränsning av allmänhetens fria kräftfiske i Vättern.

Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över besöksnäringsutredningens betänkande Ett land att besöka - en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95).

Generellt välkomnar vi de förslag som syftar till att på allvar få upp besöksnäringen på den politiska agendan och genom strategier på olika nivåer samt satsningar på utveckling och innovation skapa en strukturerad plattform för utvecklingen av den för nationen, och i synnerhet landsbygden, viktiga näring. Samtidigt vill vi varna för att för mycket ny administration, samordningsåtgärder och tidskrävande myndighetsarbete hotar att ta resurser från konkret verksamhet.

Utredningens vision om besöksnäringens potential att fungera som ett kitt mellan olika delar av landet, inte minst mellan stad och landsbygd, förpliktigar och här saknar vi konstruktiva förslag som får detta kitt att fästa ordentligt.

 

Utgivningsdag för nr 1 2018 av Våra Fiskevatten är den 22 februari.

Nummer 1 av Våra Fiskevatten innehåller utförliga referat av föredragen som hölls vid Förbundets nationella fiskevattenägarekonferens i Norrköping i november. Innehållet i det förslag till hanteringsprogram för signalkräfta som är ute på remiss behandlas och de utökade begränsningar av ålfisket som beslutats av EU analyseras. Dessutom innehåller tidningen reportage från Finnsjöns Fvof i Uppland med starka och drivande kvinnliga funktionärer, arbetet med fiskevårdsregler i Vikens Fvof i Västra Götaland och hur utvecklingen blev då närliggande Unnens Fvof fördubblade sina fiskekortpriser. Numret innehåller även artiklar om förslaget till nya föreskrifter för fisketillsynsmän, domen rörande tjuvfiskeligan i södra Sverige, utvidgningen av Tisnarens fiskevårdsområde samt den svarta smörbultens expansion utmed ostkusten. 

Prenumerera på Våra Fiskevatten

Prenumerationspris: 350 kr, Grupprenumeration: 300 kr, Grupprenumeration medlemmar: 225 kr

För beställnings kontakta :

Thomas Lennartsson, Tel: 0702-708324, Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.