Sveriges Fiskevattenägareförbund har i samverkan med länsstyrelserna i Jämtlands och Östergötland län under året genomfört ett pilotprojekt där förvaltningen och verksamheten i de båda länens fiskevårdsområdesföreningar har kartlagts.

Totalt handlar det om 195 av de 248 fiskevårdsområdesföreningar (79 %) som förvaltar fiskevatten i de båda länen som svarat på enkäten och fått sina svar kvalitetssäkrade. Svaren omfattar 85 % av den sjöareal och 78 % av de strömsträckor som förvaltas inom fiskevårdsområden i länen.

Kartläggningen har sammanställts i en resultatrapport som kan laddas ned här nedan.

De huvudområden som ingått i enkätundersökningen och som behandlas i resultatrapporten är fiskevatten och ägarförhållanden, administration och förvaltning, upplåtelse av fiske, näringsverksamhet, fiskevård, fisketillsyn och service, ideella arbetsinsatser och framtida behov och åtgärder.

Parallellt pågår produktionen av en vägledningsskrift Åtgärder för aktiv och modern förvaltning i fiskevårdsområdet . Med utgångspunkt i resultatet från kartläggningen i Jämtland och Östergötland kommer skriften ge generell vägledning samt förmedla kunskaper och verktyg för ett aktivt och modernt förvaltningsarbete i fiskevårdsområden över hela landet.

Skriften kommer i text och reportageform att behandla angelägna behov och åtgärder. Produktionen  av vägledningsskriften medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 – Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Skriften kommer att publiceras kring månadsskiftet februari/mars.

 

Utgivningsdag för nr 4 2018 av Våra Fiskevatten är den 22 november

Nummer 4 av Våra Fiskevatten innehåller reportage om framtida vägval kring kalkningen av våra sjöar och vattendrag. LRFs ordförande Palle Borgström intervjuas om nationell självförsörjning av livsmedel. Dessutom reportage från Tolångens Fvof i gränstrakterna mellan Småland och Östergötland där Per Andersson slår ett slag för att tillvara egenfångad fisk i hushållet samt från Husby-Hedemora Fvof i södra Dalarna som har haft en framgångsrikt rekrytering av ungdomar till styrelsearbetet. Tidningen innehåller även ett flertal reportage där torrsommarens olika effekter på våra fiskevatten och upplåtelser av fisket speglas. Dessutom artiklar om Havs- och vattenmyndighetens arbete med ekosystembaserad fiskförvaltning, EU -kommissionens förslag till ny förordning om fiskerikontroll där man vill registrera fritidsfisket i havet och en hel del annat matnyttigt.

Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över länsstyrelsen i Blekinges förslag till förvaltningsåtgärder för gädda inom Blekinges kustområden. Här följer en sammanfattning av vårt remissvar.

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslagen om att inrätta nio nya fredningsområden, att fredningstiden förlängs i befintliga fredningsområden i anslutning till åtta åmynningar och att fisket efter gädda och abborre i kustvattenområdet från Kalmar län ner till Torhamns udde förbjuds under perioden 1 april – 31 maj. Detta under förutsättning att samtliga berörda enskilda fiskerättsägare ger sitt medgivande och godkänner förslagen. 

I sak anser vi att föreslagna fredningsområden och fredningstider är motiverade för att i förebyggande syfte värna kustgäddan i Blekinge.

Vi vill emellertid starkt betona att ändamålsenliga fredningsområden och övrig fiskevård skulle kunna lösas mycket enklare och konstruktivare inom ramen för en lokal förvaltningsmodell för Blekinges skärgårds- och kustvatten. Det skulle skapa den långsiktigt hållbara förvaltning av gädda och övriga fiskbestånd som är själva andemeningen i länsstyrelsens förslag. Dessutom skulle olika slags förvaltningsåtgärder kunna förankras betydligt enklare och inom ramen för en rättssäker process. 

Vi tycker trots bristande förutsättningar att länsstyrelsen har goda ambitioner och så här långt har haft en transparant förankringsprocess kring förslaget. Men vi ställer oss frågande till om processen har inkluderat berörda enskilda fiskerättsägare. Vi tycker dock att det biologiska underlaget i förvaltningsförslagen är väl genomarbetat och att det redovisas på ett tydligt och strukturerat sätt.   

Slutligen anser vi att en kraftfull förvaltning och beståndsreglering av skarv och säl måste vara en självklar del i ett åtgärdspaket för att förvaltningsåtgärder i form av fiskeregleringar ska bli trovärdiga och vinna acceptans. 

Hela vårt remissyttrande finns här nedan som pdf.