Sveriges Fiskevattenägareförbund vill understödja arbetet med att få till stånd en förbättrad lokal laxförvaltning i västkustens laxåar.

Inom ramen för ett projekt som medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten, via anslaget 1:11 - Åtgärder för havsmiljön, har förbundet tagit fram en konkret arbetsplan för bildande av fiskevårdsområden i laxåar på västkusten som saknar förvaltningsform. Arbetsplanen är ämnad att vara en plattform för att i nästa fas genomföra väl planerade och underbyggda informations- och inspirationsmöten om fiskevårdsområdesbildande i de aktuella laxvattendragen. I förlängningen är sedan förhoppningen att fiskevårdsområdesföreningar bildas i dessa vattendrag och i nästa steg att det kan samordnas en åspecifik förvaltning i respektive laxvattendrag.

Rapporten "Lokal förvaltning i laxåar på västkusten" kan laddas ned här nedan.