Kävlingeåns-Löddeåns FVOF

Fiskerätten i de skånska åarna tillhör, med vissa undantag, jordbruksfastigheterna i socknarna längs ån. Att t.ex. upplåta fiske i ån kräver då att samtliga fiskerättsägare är eniga i detta. Likaså är det svårt för enskilda fiskerättsägare att genomföra fiskevårdande åtgärder i ån.

Eftersom Kävlingeån-Löddeån är ett känt och fiskrikt vattendrag är det också ett attraktivt fiskevatten för en ökande skara fritidsfiskare. Då det blev allt mer angeläget att skapa en gemensam förvaltning av fisket i ån, togs i mitten av 1980-talet, främst på initiativ av Kävlinge kommun, frågan upp om bildandet av ett fiskevårdsområde.

Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde bildades den 20 mars, 1990. Området utgörs av allt vatten i åns huvudfåra från mynningen till och med Lilla Harries sockengräns och alla fiskerättsägare inom området är medlemmar i föreningen.

Medlemmarna kallas till årlig fiskestämma där man bl.a. fattar beslut om fiskeregler, fiskevård och priser för fiskekort. Man utser även en styrelse som har till uppgift att sköta det löpande arbetet. Samtliga medlemmar har på så sätt överlåtit förvaltningen av fisket i området till föreningen.

I föreningens stadgar står bl.a. att fiske ska upplåtas åt allmänheten, vilket sker genom försäljning av fiskekort. Vidare är stadgat att all avkastning som denna försäljning inbringar skall användas till fiskevård, tillsyn eller andra åtgärder som gagnar fisket.

 

Kävlingeåns-Löddeåns FVOF

Kävlingeån/Löddeån:
Kävlinge- och Löddeån fvo förvaltar ett fiskeområde från dess mynning i Öresund och 3 mil åsträcka upp till L Harrie.

Åns huvudsakliga sträckor består av lugnflytande partier med bra miljöer för många fiskarter och har en mycket artrik fiskfauna med upp till 28 olika arter. I åns nedre delar förekommer storvuxna bestånd av abborre och gädda. Årligen fångas gäddor mellan 15 och 20 kg.
På åns mer strömmande partier och i mynningsområdet fångas havsöring, främst under tidig vår, januari till april.
Längs ån finns en rad med gamla vattenmöllor, vilka utgörs av trösklar och dämmen som kan vara hinder för fiskens vandring i ån.
Flera fiskvägar har byggts för att underlätta fiskens vandring.
Under den senaste 30-årsperioden har vattenkvalitén förbättrats betydligt, vilket har medfört gynnsammare förhållande för många fiskarter.
En art som tydligt har ökat i numerär är havsöringen.

Län: Skåne län
Kommuner: Kävlinge, Lomma,Lund

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (70 kr)
Årskort (600 kr)
Tilläggskort Familj
Gäller endast tillsammans med giltigt Årskort.

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-kavlingeans-loddeans-fvof.htm

Allmänhetens kontaktperson

Mats Hansson
0708-974341
m_h.hansson@yahoo.se

Hemsida

http://www.loddean-fiske.se/

PDF

Ladda ner PDF-fil