Åsnens FVO

Åsnens fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i Åsnens fiskevårdsområde i Skatelövs och Västra Torsås socknar i Alvesta kommun, Jäts och Kalvsviks socknar i Växjö kommun och Almundsryds, Urshults och Väckelsångs socknar i Tingsryds kommun, Kronobergs län.

Fiskevårdsområdet uppdelas i tre skötselområden (Norra, Södra, Östra) och föreningens verksamhet skall omfatta allt fiske inom området.

Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättshavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiske till allmänheten.

Alltsedan förvaltningen av fisket i Åsnen blev organiserad har fiskevårdsåtgärderna i hög grad utgjorts av fiskutsättningar. Speciellt intensiva var utsättningarna under perioden 1930 - 1980 då sjöns fiskevårdsföreningar framförallt planterade ut stora mängder ål och gäddyngel i sjön. Men även utsättningar av siklöja, sik, sutare, öring och signalkräftor har förekommit under årens lopp. Den senaste 20-årsperioden har utsättningsprogrammet uteslutande omfattat gös, ål, spegelkarp, öring och signalkräftor.
 
Föreningen har 2014 gett ut en farledskarta över sjön och kommer de närmsta åren även djupmäta Åsnen och därefter få en mycket bra fiske- och båtkarta.

Åsnen

Välkommen till Åsnen, ett fiskeparadis på 15.000 ha vatten och med en strandlinje på 740 km!
Åsnen är en av de största fiskesjöarna i södra Sverige. Sjön har många öar, fjordar och vikar vilket ger mångfald och variation.

I sjön kan man fånga t.ex. gädda, abborre, gös och ål. Åsnen har en rik fiskfauna. Vid 1999 års provfiske-undersökning erhölls följande 14 fiskarter; mört, sarv, abborre, siklöja, braxen, sutare, gädda, nors, björkna, sandkrypare, gös, benlöja, gärs samt sik. Enligt äldre provfisken och muntliga uppgifter har även id, elritsa, stensimpa, karp, öring och mal påträffats i sjön.

Tillgången på gädda i Åsnen bedöms vara mycket god. Provfisket visade en mycket riklig tillgång på abborre i Julöfjorden, Kalvsviksfjorden och Jätafjorden. I Skatelövsfjorden och Kolsvatten bedömdes tillgången som god medan den var mindre god i Horgefjorden. De senaste tio åren har gösen ökat mycket och sjön har blivit mycket attraktiv för sitt fina gösfiske.

Medeldjupet utgör summan av uppmätta djupvärden dividerat med antal uppmätta djupvärden och är vanligen ca 1/3 av maxdjupet. Åsnen är mycket grund och dess medeldjup är 3,1 m. Åsnens maxdjup är 14,2 meter men djupområdena är små till sin utbredning.

Åsnen är en måttligt näringsrik sjö. Det vatten som tillförs sjön från framförallt huvudtillflödet från Salen men även via Aggån är näringsrikt med höga halter av totalkväve och totalfosfor. Det vatten som lämnar Åsnen via utloppet vid Hackekvarn är näringsfattigare. Sjöar fungerar som fällor för näringsämnen och det är uppenbart att en stor del av de tillförda näringsämnena blir kvar i sjön, både fastlåsta i sedimenten och upptagna i sjöns näringskedja.

Jordarterna i Åsnen-området är främst morän och terrängen runt sjön är i huvudsak flack. Sjön omges till största delen av skogsmark. Vid sjöns nordliga vikar finns betade strandängar och översvämmade madmarker. På sjöns öar (960 st), liksom i Åsnens sydöstra del, finns en hel del lövskog.

Sjön är mycket flikig med många vikar då den består av ett antal bergsänkor som tillsammans bildar en sjö. Dess strandlinje, fastland och öar tillsammans, är hela 74 mil. Sjöns omgivande stränder domineras av stenig och blockig mark med barr- och lövskog. Strandkantens växter består av buskar, ris, gräs och örter. Mer öppna strandområden förekommer i anslutning till samhällena och i jordbruksintensiva områden i sjöns nordliga fjordar.

Åsnen har en flack bottentopografi och har över stora delar mycket stenig och blockig botten med många skär och grynnor. Mest sten och block finns i sjöns södra delar vilket kan ses på den äldre ångbåtskartan över sjön. (Kartan finns med som bilaga till fiskevårdsplanen.)

Vegetationen i Åsnen är generellt måttlig, påträffas i sjöns grunda fjordar och domineras av bladvass, säv och näckrosor.

Hjälp oss i vårt arbete mot SJÖGULL!
https://www.ifiske.se/pdf/190/Sjogull_folder_2018.pdf

Län: Kronobergs län
Kommuner: Tingsryd, Växjö,Alvesta

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (120 kr)
Veckokort (400 kr)
Månadskort (500 kr)
Årskort (1000 kr)
Gäller hela sjön och giltigt i 365 dagar.

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-asnen.htm

Allmänhetens kontaktperson

Martin Nilsson
0705 - 56 82 29
asnenifiske@gmail.com

 

Hemsida

http://www.asnensfvo.se/

PDF

För dig med båt.