Sveriges Fiskevattenägareförbund har i samverkan med länsstyrelserna i Jämtlands och Östergötland län under året genomfört ett pilotprojekt där förvaltningen och verksamheten i de båda länens fiskevårdsområdesföreningar har kartlagts.

Totalt handlar det om 195 av de 248 fiskevårdsområdesföreningar (79 %) som förvaltar fiskevatten i de båda länen som svarat på enkäten och fått sina svar kvalitetssäkrade. Svaren omfattar 85 % av den sjöareal och 78 % av de strömsträckor som förvaltas inom fiskevårdsområden i länen.

Kartläggningen har sammanställts i en resultatrapport som kan laddas ned här nedan.

De huvudområden som ingått i enkätundersökningen och som behandlas i resultatrapporten är fiskevatten och ägarförhållanden, administration och förvaltning, upplåtelse av fiske, näringsverksamhet, fiskevård, fisketillsyn och service, ideella arbetsinsatser och framtida behov och åtgärder.

Parallellt pågår produktionen av en vägledningsskrift Åtgärder för aktiv och modern förvaltning i fiskevårdsområdet . Med utgångspunkt i resultatet från kartläggningen i Jämtland och Östergötland kommer skriften ge generell vägledning samt förmedla kunskaper och verktyg för ett aktivt och modernt förvaltningsarbete i fiskevårdsområden över hela landet.

Skriften kommer i text och reportageform att behandla angelägna behov och åtgärder. Produktionen  av vägledningsskriften medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 – Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Skriften kommer att publiceras kring månadsskiftet februari/mars.